วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (vision)
        โรงเรียนบ้านวังแคน  มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  มีคุณธรรม  สิ่งแวดล้อมดี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
        1. จัดบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตบริการอย่างทั่วถึง
         2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         4.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรม จริยธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
         5.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสำนึกในการอนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม และรักถิ่นกำเนิด
            โดยน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         6. พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
        
Comments